flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз розгляду звернень громадян за перше півріччя 2017 року

Аналіз роботи

Донецького апеляційного адміністративного суду із зверненнями громадян

за І півріччя 2017 року

На виконання пункту 1.1 Плану роботи Донецького апеляційного адміністративного суду на І півріччя 2017 року, затвердженого наказом голови суду від 05 липня 2017 року № 54/ОД, відділом діловодства та обліку звернень громадян (далі – відділ) проведено аналіз роботи суду із зверненнями громадян за І півріччя 2017 року.

Діяльність відділу ґрунтується на неухильному дотриманні норм  Конституції України, Закону України «Про звернення громадян" від 02 жовтня 1996 року № 393/96 ВР, Закону України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2658-ХІІ, Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07 лютого 2008 року № 109/2008,  Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 174 (далі – Інструкція), Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання у сфері звернень.

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України. Так, у ст. 40 Конституції України зазначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Найважливішими завданнями відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Донецького апеляційного адміністративного суду під час розгляду звернень є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у їх вирішенні, всебічного, своєчасного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне вирішення їх, захист законних прав та інтересів громадян та недопущення посягання на них.

Робота зі зверненнями громадян у відділі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та направлена на забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення із заявами чи скаргами щодо оскарження певних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, відновлення їхніх порушених прав і законних інтересів. Відділ постійно здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з метою виявлення причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного розв’язання.

Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. За результатами розгляду громадянам та юридичним особам надаються обґрунтовані та вичерпні відповіді. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення. Після опрацювання кожного та надання відповіді звернення формується у справу та зберігається в нарядах відповідно до номенклатури суду.

Діловодство за пропозиціями, заявами (клопотаннями) та скаргами громадян ведеться з дотриманням вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, а також вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 174.

Облік звернень громадян ведеться в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян та в алфавітному покажчику.

Протягом І півріччя 2017 року на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 11 письмових звернень, з них 10 заяв та 1 скарга.

Усі звернення, що надійшли до суду в І півріччі 2017 року, були розглянуті, факти, викладені в них, перевірені та надані вичерпні відповіді із дотриманням строку, передбаченого ст.20 Закону України "Про звернення громадян".

Терміни розгляду звернень громадян не порушувались. Звернення громадян були розглянуті:

у строк до 5 днів – 8 звернень;

 у строк до 10 днів – 3 звернення.

Залишку нерозглянутих звернень на кінець першого півріччя 2017 року – не має.  

Випадків відмови в прийнятті звернень, нерозгляду звернень з мотивів пропуску строків подання та інших причин не було.

Причини, з яких громадяни звертаються до суду з заявами та скаргами є досить різноманітними.

Так, в І півріччі 2017 року у своїх зверненнях громадяни порушували наступні питання:

Також, не можливо не зазначити запити фізичних та юридичних осіб, які надходять на адресу суду, формуються у номенклатурних справах «Листування Донецького апеляційного адміністративного суду з громадянами з основних питань діяльності суду» та «Листування з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами». У вказаний період до суду надійшло 88 запитів фізичних осіб та 52 – від юридичних осіб. Велика кількість таких запитів демонструють значне навантаження на працівників відділу, відповідальних за підготовку відповідей.

Розгляд скарг.

Як зазначено вище, у І півріччі 2017 року до Донецького апеляційного адміністративного суду надійшла 1 скарга по справі, яка знаходилась в провадженні суду, щодо неправомірних, на думку гр. Демченко А.І., дій судді при винесенні ухвали про відкриття провадження та призначення справи до розгляду, оскільки апелянтом пропущені строки подачі апеляційної скарги.

За результатами опрацювання зазначеної скарги надано відповідь про дотримання всіх процесуальних дій суддею при вирішенні питання про поновлення провадження у справі.

Розгляд заяв:

В Донецькому апеляційному адміністративному суді склалася певна система роботи зі зверненнями громадян, систематично узагальнюється та всебічно аналізується стан роботи зі зверненнями громадян.

Як зазначено вище, у І півріччі 2017 року на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 10 заяв.

Як приклади можна зазначити наступні звернення:

Гр. Гапонов О.С., як представник позивача, звернувся до суду із заявою щодо надання інформації про дату направлення судового рішення відповідачу та надання документів, що це підтверджують. У відповіді заявнику було надіслано належним чином засвідчену копію реєстру вихідної кореспонденції та картку обліку вихідних документів.

Аналогічне звернення надійшло від гр. Лізогуба В.Г.

Гр. Пустовойтова К.В. надіслала заяву щодо неналежного її повідомлення про розгляд адміністративної справи, яка знаходиться на розгляді у суді касаційної інстанції. У відповіді заявнику роз’яснено що Донецький апеляційний адміністративний суд не володіє запитуваною інформацією, оскільки касаційний перегляд справ здійснюється Вищим адміністративним судом України.

Громадянки Тіщенко Н.А. та Смолій В.І. звернулися до суду із заявами щодо відсутності інформації про стан розгляду адміністративних справ, не направлення копій судових рішень. В результаті перевірки було з’ясовано, що секретарем судового засідання копії судових рішень було направлено в строки, передбачені Кодексом адміністративного судочинства України. Проте, вказані відправлення не вручені адресатам та повернуті до суду апеляційної інстанції, які в подальшому долучені до матеріалів адміністративних справ. Копії судових рішень не вручені заявникам, оскільки вони самі не звернулися протягом одного місяця до відділення поштового зв’язку.

Гр. Денисенко І.В. звернувся із заявою щодо направлення копії судового рішення, яке винесене Донецьким апеляційним адміністративним судом у 2012 році, для подачі документів до суду першої інстанції про відновлення втраченого судового провадження. Зазначене рішення надіслане заявнику на вказану у заяві адресу.

Особистий прийом:

До однієї з дієвих форм забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення слід віднести проведення особистого прийому громадян керівництвом суду.

На виконання вимог статті 22 Закону України «Про звернення громадян», з метою належної організації особистого прийому громадян, найбільш ефективного, кваліфікованого, неупередженого і об’єктивного розгляду звернень в Донецькому апеляційному адміністративному суді наказом голови суду від 15 січня 2015 року № 2/ОД затверджено Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань(далі – Положення). Розпорядженням голови суду від 09 грудня 2014 року № 17( зі змінами від 28 квітня 2015 року) затвердженого графік проведення особистого прийому громадян. Положення та графік розміщений в приміщенні Донецького апеляційного адміністративного суду в зручному для огляду місці, а також на веб-сайті суду, у разі потреби вони оновлюються.

Ведеться журнал особистого прийому громадян. Особлива увага під час проведення особистого прийому приділяється зверненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, учасників та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

На звернення, що не вимагали додаткового вивчення, під час особистого прийому надавалися кваліфіковані консультації та відповіді.

В приміщенні Донецького апеляційного адміністративного суду обладнане місце для прийому громадян на першому поверсі поряд із залами судового засідання, для зручності учасників судового засідання та відвідувачів суду, на стендах розміщено інформацію довідкового характеру (реквізитів для здійснення оплати судового збору, графіки прийому громадян та судових засідань, зразки заяв), достатньо місць для очікування та роботи з документами.

Приміщення Донецького апеляційного адміністративного суду з початку 2017 року обладнане комп’ютеризованим робочим місцем для громадян - відвідувачів суду, яке включає наступні елементи: персональний комп’ютер, обладнаний блоком безперебійного живлення та підключений до мережі Інтернет із відкритим доступом до Інформаційно-правової системи «Ліга-Закон»; принтер для друку документів; необхідний запас канцелярського приладдя та бланків заяв. Додатково приміщення обладнане вільним доступом до мережі Інтернет за допомогою Wi-Fi та можливістю зарядки мобільних телефонів.

Робоче місце для громадян є доступним для користування протягом усього часу роботи суду, жодних обмежень у користуванні немає.

Протягом І півріччя 2017 року на особистий прийом до голови суду та заступника голови суду звернулися 3 особи, а саме:

20 березня 2017 року начальник управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації Луганської обласної державної адміністрації звернувся з приводу розгляду адміністративних справ у суді касаційної інстанції та порушення норм статті 2141 щодо строків розгляду. У ході особистого прийому головою суду роз’яснено порядок касаційного оскарження та рекомендовано звернутися до Вищого адміністративного суду України  із заявою про пришвидшення розгляду справ.

06 червня 2017 року у режимі скайп-зв’язку звернувся гр. Коваленко О.В. з приводу роз’яснення судового рішення. Головою суду роз’яснено порядок звернення до суду, відповідно до статті 170 КАС України.

12 червня 2017 року до заступника голови суду звернувся гр. Федорченко А.В. з приводу надання роз’яснень про дії суду першої інстанції під час розгляду справи у випадку виявлення порушення органом державної влади вимог Закону України «Про очищення влади».

Заявнику роз’яснено право суду постановити окрему ухвалу, відповідно до статті 166 КАС України.

Щоденно до суду надходить близько 40 звернень громадян в телефонному режимі. Здебільшого, вони стосуються інформації щодо руху справ, відповіді на них оперативно надають працівники відділу діловодства та обліку звернень громадян. Скарги щодо відповідей на телефонні звернення до суду не надходили.

Результати проведеного аналізу свідчать, що робота з розгляду звернень громадян у суді ведеться на належному рівні, головою суду здійснюється постійний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей заявникам, проводиться аналітична робота.

Підводячи підсумки проведеного аналізу вважаю доцільним запропонувати:

  1. Обговорити результати проведеного аналізу на оперативній нараді суддів та оперативній нараді працівників апарату суду.

 

 

 

Відділ діловодства

та обліку звернень громадян                                                     Н.А. Гатченко