flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказом голови

                           Донецького апеляційного

                       адміністративного суду

                                                                                                                                          від «25» березня 2015 р. №45/ОД

 

   Комунікаційна стратегія

Донецького апеляційного адміністративного суду

м. Краматорськ 2015 

1  Вступ

З часів оформлення Шарлєм Монтескье ідеї розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову пройшло майже 300 років, а питання створення незалежного і ефективного суду й досі в порядку денному.

В Україні діє система органів, які покликані забезпечити реалізацію принципу верховенства права та права громадян насправедливий суд: Верховна Рада приймає закони, на підставі яких суди вирішують справи, щорічно закон про державний бюджет,яким визначено обсяг коштів для функціонування судів, Кабінет міністрів розпоряджається об’єктами державної власності, дерозміщуються судові установи,  Парламент та Президент призначають на суддівські посади, Державна судова адміністраціяорганізаційно забезпечує діяльність судової влади тощо.

Прості громадяни зазвичай не знають про фінансові проблеми судів і їм навіть на думку може не спасти, що одна з гілок державної влади потерпає від недофінансування і не має коштів придбати конверти чи комп’ютери, більше потребує залів судових засідань. Вони мають обґрунтовані очікування на вирішення своєї справи публічно незалежним і безстороннім судом протягом розумного строку. Суд виник як інструмент вирішення спорів у суспільстві. На відміну від вирішення конфліктів за допомогою індивідуальної розправи, суди вселяли в громадян відчуття безпеки і сталості суспільних відносин, їх передбачуваності.

Тож,  саме суд  в очах громадян є відповідальним  за нормально налагоджену роботу, за професійність та ввічливість працівників і за належно відправлене правосуддя, прозоре і справедливе.

Комунікаційна стратегія Донецького апеляційного адміністративного суду (далі - ДААС) розроблена на основі Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії діяльності Ради суддів України, Плану заходів щодо підвищення рівня правових знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів, схваленого рішенням ХІ з’їзду суддів України від 22.02.2013.

Зміст і структура Комунікаційної стратегії ДААС визначені цілями правосуддя, завданнями та повноваженнями суду, ґрунтуються на нормах Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», Мадридських принципів щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних і міжнародних актів, що регулюють діяльність в судовій сфері.

Контроль і координацію комунікаційної діяльності здійснює голова Донецького апеляційного адміністративного суду Раїса Федорівна Ханова; відповідальна за виконання - прес-секретар суду Юлія Статілко.

2  Загальний опис суду

Створення системи адміністративних судів на законодавчому рівні вперше за роки незалежності України було закріплено Законом України «Про судоустрій України», прийнятим 7 лютого 2002 року Верховною Радою України. Цей закон не тільки визначив місце адміністративних судів  в системі судів загальної юрисдикції, а й встановив трирічний термін для їх створення. На виконання положень зазначеного Закону 1 жовтня 2002 року Президент України підписав Указ про утворення Вищого адміністративного суду України. Саме з цього моменту  в Україні офіційно  почала  функціонувати адміністративна юстиція.

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  розпочав свою роботу з 02 квітня 2007 року, а з 21 травня 2007р. працює Донецький окружний адміністративний суд та з 10 вересня 2007р.  Луганський окружний адміністративний суд, які ввійшли до складу  Донецького апеляційного адміністративного округу.

З метою збереження життя і здоров’я суддів, працівників апарату та відвідувачів суду роботу Донецького апеляційного адміністративного суду було припинено з 16 вересня 2014 року, у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя через бойові дії, що відбувалися в районі розташування суду та силове захоплення приміщення суду в місті Донецьку, по бульвару Шевченка, 26

За ініціативи  суду та за підтримки Державної судової адміністрації України і Вищого адміністративного суду України нове місцезнаходження суду визначене Указом Президента України від 12 листопада 2014 року №866/2014 "Про внесення змін до мережі адміністративних судів України". З 14 листопада 2014 року Донецький апеляційний адміністративний суд розпочав  роботу за новою адресою: 84301 Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Марата, 15. Відправлення правосуддя суддями Донецького апеляційного адміністративного суду у місті Краматорську розпочато з 01 грудня 2014 року, а з  22 грудня 2014 року відновив свою роботу у місті Словянську Донецький окружний адміністративний суд

З часу створення ДААС і до сьогодення нагальним є питання забезпечення суддів і працівників апарату належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також забезпечення громадян, людей з обмеженими фізичними можливостями і відвідувачів вільним, безперешкодним доступом до приміщень.

3 Проблеми, які потребують вирішення

На жаль, функціональна придатність приміщення суду у місті Краматорську для здійснення  правосуддя  не є завершеною, будівля суду потребує капітального ремонту, який виконується по мірі надходження фінансування. Не сприяє формуванню позитивного іміджу суду відсутність конференц-зали, або іншого приміщення для організації зустрічей, інших заходів спілкування з журналістами; недостатня кількість залів судових засідань - 3; потребує повного відновлення комп’ютерна та оргтехніка, мережа зв’язку, інші засоби комунікації. Зазначені проблемні питання буде повністю вирішено тільки за умови завершення ремонту та реконструкції будівлі суду.

Є також невирішені завдання нефінансового плану, як то: не систематизовано медіа-карту регіону; не визначено напрямки та шляхи залучення цільової аудиторії до спільного діалогу та участі у запланованих заходах; не використовуються новітні технології зв’язку у соціальних мережах you-tube, skype, facebook, twitter.  Вирішення цих завдань заплановано у Зведеному календарі заходів щодо реалізації комунікативної стратегії суду.

4 Існуючий стан зв’язків із ЗМІ та громадськістю

Від початку своєї діяльності ДААС прагне відкритості своєї роботи, веде комунікаційну діяльність у таких напрямках:

ДААС має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості. По-перше, використовується автоматизована система документообігу суду (КП «ДСС»), в якійвраховано передовий світовий досвід судового адміністрування, кадрової політики та організації роботи. По-друге, у приміщенні суду розміщено інформаційні стенди, за допомогою яких відвідувачі мають можливість ознайомитися з переліками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами, графіком особистого прийому громадян. По-третє, використання нових технологій, таких як відеоконференцзв’язок, e-mail, веб-сайт сприяє налагодженню постійного зацікавленого діалогу суду з  громадськістю, надає можливість підвищувати рівень загальної правової культури населення.

У структурі апарату ДААС функціонує відділ інформаційних технологій  та, з травня 2014 року, введено посаду головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з громадськістю (прес-секретаря), на яких покладено функції забезпечення комунікаційної діяльності.

Відділ інформаційних технологій забезпечує інформування суспільства про діяльність ДААС шляхом оприлюднення інформації через офіційний веб-портал «Судова влада України» на веб-сайті Донецького апеляційного адміністративного  суду, де розташовується інформація про заходи, які проводить ДААС, а також ті, в яких беруть участь судді та працівники апарату. Довіра громадян формується не лише на підставі особистого досвіду, а й під впливом доступної інформації, передусім – інформації ЗМІ, тож для забезпечення ефективного функціонування суду і найкращого поінформування громадян про правила, процедури та проблеми  необхідний налагоджений діалог - комунікація, яка допоможе вирішувати управлінські задачі суду і наближати українське судочинство до європейських стандартів і робота з громадськістю належить до пріоритетних завдань прес-секретаря. Прес-секретар має забезпечувати цивілізовані, доброзичливі стосунки та розуміння між пресою і судом, завдяки застосуванню цілої низки різних методів, сприяти формуванню і підтриманню довіри у відносинах з персоналом суду і з пресою.

5  Цілі комунікаційної стратегії

Комунікаційну стратегію Донецького апеляційного адміністративного суду розроблено з метою здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації, яка включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік, що сприяють наданню об’єктивної інформації про діяльність суду і суддів, налагодженню постійного зацікавленого діалогу із суспільством, забезпеченню незалежності судової влади, гарантуванню законності та правопорядку, здійсненню об’єктивного і неупередженого правосуддя, а також задля наближення українського судочинства до європейських стандартів, формування позитивного іміджу судової системи України в суспільстві. Зважаючи на це, визначаємо основні цілі стратегії комунікації суду:

 6 Основні завдання комунікаційної стратегії

 7 Принципи здійснення комунікаційної стратегії

Принципи адміністративного судочинства - це основні засади організаційної побудови адміністративного судочинства, сукупність реалізації яких забезпечує захист прав, свобод і інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, зокрема, на виконання делегованих повноважень. Незважаючи на те, що, як сказав Наполеон «Легше створювати закони, ніж дотримуватися їх», реалізація  принципів адміністративного судочинства судами доводить намагання суддів дотримуватись норм права, оскільки в цьому полягає гарантія існування.

Керуючись принципами адміністративного судочинства, визначаємо такі принципи здійснення комунікаційної стратегії в ДААС:

Аналізуючи положення принципу гласності й відкритості судового процесу та його повне фіксування технічними засобами виходимо з положень пункту 7 частини другої статті 129 Конституції України, яким закріплений принцип гласності як загальний принцип здійснення судочинства, норм статті 12 КАС України, яка визначає гласність і відкритість адміністративного процесу, як один із основних принципів адміністративного судочинства та приписів статті 11 Закону України № 2453 (в редакції Закону України 192), що визначає гласність та відкритість судового процесу для всіх юрисдикцій.

В адміністративному судочинстві положення цього принципу визначають можливість доступу та ознайомлення громадян зі здійсненням судами адміністративного судочинства, зокрема відкритого розгляду справ. Саме завдяки реалізації положення цього принципу у громадян формується думка про функціонування адміністративних судів та ефективність їх роботи, підвищується довіра до суду.

Частина перша статті 12 КАС України вказує на можливість осіб, які беруть участь у справі, а також осіб, які не беруть участь у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи а також інформації про дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення.

Частиною другою статті 11 Закону України 2453 (в редакції Закону України 192) встановлено, що інформація щодо суду, який розглядає справу, сторін спору та предмета позову, дати надходження позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії розгляду справи, місця, дати і часу судового засідання, руху справи з одного суду до іншого є відкритою та підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-порталі судової влади України, за винятком випадків,  установлених законом.

Відкритість судових рішень, судових засідань та інформації щодо справ, які розглядаються судом, можливість отримання усної або письмової інформації про результати розгляду справи, вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом є ознаками застосування принципу гласності та відкритості.   

Інші принципи здійснення комунікаційної стратегії суду:

8 Цільова аудиторія комунікаційної стратегії

Стратегічна комунікація завжди орієнтована на життєві цінності цільової аудиторії: безпеку, свободу, незалежність, прагнення до успіху, гордість, кохання, віру тощо. На відміну від зосередження лише на тактичних інтересах, потребах і бажаннях, орієнтація на цінності допомагає встановити довгострокове взаєморозуміння і ефективну комунікацію з цільовими аудиторіями.  

Способи здійснення комунікаційної стратегії

10  Механізм здійснення комунікаційної стратегії

11 Зведений календар заходів

  (Додаток)

12 Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії

Ефективна комунікація – це результативний процес обміну інформацією. Він завжди завершується взаєморозумінням, згодою між сторонами і (що важливо для джерела інформації) зміною у свідомості та поведінці отримувача інформації. Це може проявлятися у підвищенні обізнаності щодо певної теми, підвищенні довіри до явища, формуванні певного іміджу (образу) в очах аудиторії, діях або утриманні від дій з боку отримувача інформації. Тобто результатом ефективної комунікації завжди є бажані зміни у свідомості чи поведінці співрозмовника, які допомагають досягати поставлених перед організацією цілей.

Стратегічна комунікація – це системна комунікація, орієнтована на встановлення довгострокових взаємозв’язків між судом, його зовнішніми і внутрішніми аудиторіями, які допомагають досягати організаційних цілей. Вона орієнтована не стільки на короткочасні потреби цільових аудиторій, скільки на їх цінності. Стратегічна комунікація нерозривно пов’язана з управлінськими процесами: планування, регулювання, контролю. Очевидно, що її успіх залежить не лише від ефективності комунікації, але й від ефективності основної діяльності організації. Отже, ефективна - це результативна комунікація, стратегічна - це системна, спланована комунікація,заснована на цінностях і принципах ефективного управління.

Отже, враховуючи основні аспекти ефективності реалізації комунікаційної стратегії суду, очікуємо на такі результати її втілення:

13 Моніторинг результатів комунікаційної діяльності