flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Відділ з управління персоналом

01 серпня 2017, 15:00

 

            Відділ з  управління персоналом  підпорядковується безпосередньо голові суду та керівнику апарату суду.

            У своїй діяльності відділ з управління персоналом суду керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889, Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування»  та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

Основні завдання, функції та компетенції відділу з управління персоналом є:

- реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі;

- забезпечення здійснення керівником апарату суду своїх повноважень з питань управління персоналом;

- забезпечення організаційного розвитку державного органу;

- добір персоналу для роботи у суді;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня професійної компетентності;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

- в межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення службової дисципліни і дотриманням працівниками суду Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників суду, державними службовцями  -  Правил внутрішнього службового розпорядку, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

- вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в суді та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

 - приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

- забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в суді та перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

- разом з іншими структурними підрозділами державного органу: організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис державного органу; спільно з відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності організовує роботу щодо мотивації персоналу суду, забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків, організовує роботу щодо стажування працівників апарату суду;

- узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду;

- здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ суддів та працівників суду;

- в межах своєї компетенції забезпечує надання відомостей за запитами на інформацію з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Положенням про порядок доступу до публічної інформації;

- проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

- організаційно забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

- координує роботу з Державною судовою адміністрацією України, Вищим адміністративним судом України та Національною школою суддів України з питань підвищення кваліфікації, навчання (стажування) та проведення семінарів  за участю працівників  суду.